Salon Gewoon KNAP
Een momentje voor uzelf


Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop schoonheidssalon Gewoon KNAP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen

 Schoonheidssalon Gewoon KNAP zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan schoonheidssalon Gewoon KNAP melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag schoonheidssalon Gewoon KNAP de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan schoonheidssalon Gewoon KNAP de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 Betaling

Schoonheidssalon Gewoon KNAP vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon, de prijzen zijn incl. BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen.

 

 Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet schoonheidssalon Gewoon KNAP vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Gewoon KNAP behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 Geheimhouding

Schoonheidssalon Gewoon KNAP is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Gewoon KNAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon Gewoon KNAP is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

Garantie

Schoonheidssalon Gewoon KNAP geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 

– De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde  producten heeft gebruikt.

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Beschadiging & diefstal

 Schoonheidssalon Gewoon KNAP heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Gewoon KNAP meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon Gewoon KNAP. Schoonheidssalon Gewoon KNAP moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal schoonheidssalon Gewoon KNAP de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien schoonheidssalon Gewoon KNAP en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie (KPZ) .

  

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen  aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk    gedrag blijft vertonen, heeft schoonheidssalon Gewoon KNAP het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


Recht

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon Gewoon KNAP en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.